• 1
  • 2
  • 3
  • 4

گلدن ایج 1

اتاق
تک نفره

اتاق دو نفره

تخت اضافه

خردسال
0-6

خردسال
7-12

STANDARD ROOM

€77

€47

€34

Free

50%

TAKSIM

کلاس هتل

اتاق
تک نفره

اتاق دو نفره

تخت اضافه

خردسال
0-6

خردسال
7-12

STANDARD ROOM

$87

$53

$44

Free

50%

LALELİ

الیت پرستیژ

اتاق
تک نفره

اتاق دو نفره

تخت اضافه

خردسال
0-6

خردسال
7-12

STANDARD ROOM

€117

€64.5

€42

Free

50%

TAKSIM

صفحه 1 از 5

Fill in the Form and we will contact you regarding your reservation